ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ DEĞİŞMESİ İÇİN İLK ADIM ATILDI

0
çevre düzeni agustos

 

çevre düzeni agustos

1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planının Yalova’da ihtiyaca cevap veremediği ve bu nedenle de gerekli revizyon, ilave ve değişikliklerin yapılması talep edildi.
1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planının değiştirilmesi konusunda ilk resmi adım Yalova İl Genel meclisi oturumunda atıldı. Verilen önergenin Valilik tarafından kabul edilmesiyle birlikte yalova İl Genel Meclisi ve Yalova Belediye Meclisi eş zamanlı olarak konuyu meclis gündeminde ele alacak.
1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planınında yapılacak değişiklikle ilgili olarak İl Genel meclisinde  Ak parti grup sözcüsü Murat bektaş ve CHP Meclis grup sözcüsü Bahar doğan ortak imzayla önerge verdi
Verilen önergede gerekçeler şöyle sıralandı
11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmeliğin   “Revizyon, ilave ve değişikliklerin yapılması” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında;“ Çevre düzeni planlarının revizyon, ilave ve değişiklikleri kısmındaki şartların birçoğu Yalova İlinde mevcuttur. Gerekçeler aşağıda sıralanmıştır.
a.Yalova İli konumu ve İstanbul, Bursa ve İzmit gibi üç büyükşehir arasında kalması sebebi ile nüfusu hızla artmakta olup mevcut plan bu nüfus artışının yerleşim ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.
b.Kamu yatırımları Yalova İlinin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliktedir.
c.Planın temel strateji ve politikalarını değiştirecek Körfez köprüsü ve Orhangazi İzmir Otobanı gibi Yalova İlini fevkalade etkileyecek bölgesel ölçekli yatırımlar ortaya çıkmıştır ve bitmek üzeredir. Mevcut çevre düzeni planı üzerinde bu durumun etkileyeceği mekânsal yer seçimleri yeterince yapılmamıştır.
d.Yeni verilere bağlı olarak, sonradan ortaya çıkabilecek ve bölgesel etkiye yol açabilecek arazi kullanım taleplerinin oluşması kaçınılmazdır”
e.Değişen verilere bağlı olarak planların güncellenmesi,
f.Gelecekte olası bir çarpık yapılaşmanın, kentleşmenin, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması,
g.Mevzuat gereği düzenlemelerin yapılması,
h.Mevcut Çevre Düzeni Planındaki maddi hataların düzeltilmesi için,
1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planının, temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede değerlendirmeye alınarak,  mevcut olan 1/25000 ölçekli planda gerekli revizyon, ilave ve değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Yukarıdaki gerekçeler nedeni ile, 1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planının; İl Genel Meclisimizce gündeme alınmasını, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 15/07/2015 tarih, 9792 sayılı, Çevre Düzeni Planı Onaylama Yetkisi konulu yazısındaki görüşleri ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtildiği gibi Sayın Valimizin koordinasyonunda Yalova Belediye Meclisi ile birlikte değerlendirilmesini arz ederiz.”