İL GENEL MECLİSİ AĞUSTOS AYI GÜNDEMİ BELLİ OLDU

0
30tem.ilgenel

30tem.ilgenelYalova İl Genel Meclisi Ağustos ayı oturumları 3 Ağustos Pazartesi günü Meclis başkanı Yaşar Demirel başkanlığında başlıyor. İl Genel Meclisi gündeminde Yalova ve Köylerinde imar planlarında yapılacak değişiklikler de yer alıyor

İl Genel Meclisinin gündemi şöyle:
1.İlimiz, Termal İlçesi sınırları dahilinde bulunan Termal Belediyesine ait J001 ve J009 nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatlı sahalara ilişkin hazırlanan Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun öneriler başlığı altında yer alan 11. maddenin “Birinci Derece Koruma Alanında İzin Verilecek Hususlar” ibaresinin 1. Maddesi ile değiştirilmesi kaydıyla, 5686 sayılı Kanun ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca söz konusu Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporunun onaylanması konusunun görüşülmesi,

2.Yalova İli, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisinde yer alan ve yazı ekinde koordinatları belirtilen, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Cihangir ŞENGEL’e ait I (a) Grubu Maden Ocağı (kum-çakıl) İşletme Ruhsatı süresinin 5 yıl uzatılması ve 14.473,20 m² olan ruhsat saha genişliğinin 49.395,00 m²’ye çıkarılması konusunun görüşülmesi,

3.Yalova Valiliği İl İdare Kurulunun 09/07/2015 tarih ve 55 sayılı kararı ile isim değişikliği uygun görülen, İlimiz Altınova İlçesine bağlı TEVFİKİYE KÖYÜ isminin, ÇAVUŞKÖY KÖYÜ olarak değiştirilmesi için 5442 sayılı Kanununun 2/Ç ve D maddesi kapsamında İl Genel Meclisi kararı alınarak Valiliğimize gönderilmesi konusunun görüşülmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

4.5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlığı altındaki 6. maddesinde yer alan ‘sosyal hizmet ve yardımlar’ hükmü kapsamında, İlimizde bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmak üzere bütçe imkanları çerçevesinde ihtiyaç kadar akülü araba satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

5.İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy yollarının kenarlarına, karayolu veya ilçe ve beldelerin çıkışından itibaren İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla iklim ve arazi şartlarına uygun ağaç/fidan dikilmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

6.İl Özel İdaresi bütçesinden İlimiz Merkez ve 5 İlçe Köylerine Muhtarlıklar ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri kanalıyla yapılacak yardımların dağıtılması, harcanması ve denetlenmesi mevzularının açıklığa kavuşturulması ve yardım konularının kapsamının genişletilmesi hususlarının, değişen mevzuat hükümlerine ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, İl Genel Meclisinin 02.06.2004 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare Birliklerine ve Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik”in revize edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

7.Yalova İl Özel İdaresince yapılacak içme suyu tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmeleri ile memba tahsislerine dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım- Onarımı, İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

8.5393 sayılı Kanun ile belirlenen orman köyleri hariç Belediye sınırları ile Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin yol ağını tespit etmek, geliştirmek ve köy yolları ağının uygulamasına dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 04.04.2013 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi Köy Yolları Ağının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9.Yalova İl Özel İdaresince yapılacak kanalizasyon tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmelerine dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 05.04.2013 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi Kanalizasyon Tesisleri Yapım, Bakım – Onarım ve İşletmesine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

10. İlimiz sınırları içerisinde, Belediye ve mücavir alanlar dışında kalan alanlarda 1997 yılından, 24.11.2014 tarihine kadar yıkım kararı alınmış olan, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve yazı ekindeki listede belirtilen kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan toplam ₺3.045.000,00 (203 x ₺15.000,00 = ₺3.045.000,00) ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezlerinde kullanılan jeotermal kaynaklar için su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

12. Dilek ve temenniler,

13. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,