Mehmet Kuyumcu uzlaştırmacı olarak göreve başladı.

0

Yalova kamuoyunun yakından tanıdığı Mehmet Kuyumcu Yalova Adliyesinde uzlaştırmacı olarak göreve başladı.

Nedir Uzlaştırmacı: Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.

Dünyada ceza adaleti alanında suç mağdurlarının acılarını korumak amacını güden bir duyarlılığın son yıllarda gittikçe büyüyerek ortaya çıktığı görmekteyiz. Suça karşı sadece ceza yaptırımı yeterli değildir; zararın giderilmesi ve onarım en mühim ve en başta gelen amaç sayılmalıdır.

Ülkemizde de suç mağdurlarının korunmasına, ceza adaleti sistemi içerisinde haklarının güçlendirilmesine ve onarıcı adalet anlayışının geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Onarıcı adalet anlayışını yansıtan, toplumumuzun kültür ve geleneğinde çok eskiden beri var olan uzlaşma, Ceza hukuku alanında bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan ve “uyuşmazlıkların ceza adalet sistemi dışında çözülmesine” imkân tanıyan uzlaştırma kurumu ilk kez 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunuyla ceza adalet sistemimizde kabul edilmiştir. Uzlaştırma kurumu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile yapılan önemli reformlardan bir tanesi olup, ceza hukukumuz bakımından yeni bir kurumdur.

Uzlaştırmanın temel amaçları ise şu şekilde özetlenebilir:

1) Onarıcı adalet anlayışının amaçlarını gerçekleştirebilmek,

2) Mağdurun suçtan doğan zararını kısa bir süre içerisinde gidermek,

3) Tarafları “tarafsız ve bağımsız” bir uzlaştırıcı tarafından barıştırmak,

4) Sosyal ve bireysel barışa hizmet ederek mahkemeler önünde birikmiş olan davaları, adalet sistemi dışına çıkararak çözmek ve böylece ceza mahkemelerinin iş yükünü azaltmak.

Bu anlamda, uzlaştırma mağdurun suçtan doğan zararını kısa bir süre içerisinde gidererek, müşteki bakımından önemli işlev görebilecek bir potansiyele sahiptir. Zararın giderilmesi, fail ile mağdur arasında barışı sağlamakta; yalnızca ceza davalarının değil, mağdurun zararını tazmin amacıyla yeni hukuk davalarının açılmasını önleyerek hukuk mahkemelerinin de iş yükünü azaltmaktadır. Bu sayede Devlet,yeni adalet sarayları inşa etmek yerine mahkemeleri kapatma konumuna gelebilecek, insan kaynakları daha verimli ve ihtiyaç duyulan alanlarda değerlendirilebilecektir. Ayrıca Devlet, birçok masraftan da kurtulmuş olacaktır. Böylece uzlaştırmanın, taraflar bir an önce sitres ve üzüntüden kurtulacak. Adalete olan güven daha da artacaktır. Toplum barışın yeniden kurulmasına vesile olacaktır.

Ülkemizin benimsediği onarıcı adalet anlayışının güçlendirilmesi gereğinin bir sonucu olarak, 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile uzlaştırma kurumunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Amaç; uzlaştırma kurumunun etkinliğinin, kurumdan beklenen faydaların ve verimin artırılmasıdır. Bu yeniliklerden en önemlisi de; uzlaştırma sürecinin icrasının bu konuda eğitim almış uzlaştırmacılar tarafından gerçekleştirilmesi esasının benimsenmesidir. Bu şekilde uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilerin, görevlerine başlamadan önce eğitim almaları ve görev yaptıkları sürece iki yılda bir eğitime tâbi tutulmaları zorunlu hâle getirilmiştir.

Uzlaştırma Nedir?

Uzlaştırma mağdur ile fail arasındaki uyuşmazlığın etkin, çabuk hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan alternatif bir çözüm yöntemidir.

Uzlaştırmada tamamen tarafların kabulü ve tarafların özgür iradesine dayanıyor.Taraflardan biri uzlaşmayı kabul etmezse, uzlaşma iş ve işlemlerine başlanamıyor.

Uzlaştırmanın Faydaları Nelerdir?

Uzlaşma mağdur fail ve toplum açısından bir çok faydaları var.

Mağdur açısından faydaları: Suç nedeniyle uğramış olduğu maddi ve manevi zararları 1 ay gibi kısa bir zaman içinde telafi etme fırsatını kazanıyor.

Fail açısından faydaları ise: Fail toplumda suçlu damgasını yemeden, sabıkası ve sicil kaydı olmadan hayatına devam edebiliyor.

Yargı Kurumları Açısından faydaları: Soruşturma aşamasında uzlaşma işlemleri sonuçlandırıldığı için dosya mahkemeye gönderilmediğinden mahkemenin yükü hafiflemiş oluyor.

Hangi suçlar uzlaştırma kamsamındadır? Soruşturulması ve konuşturulması şikayete bağlı suçlar Uzlaşma kapsamına giriyor.

Yine şikayete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın 253 md. düzenlenen kasten yaralama, taksirle yaralanma, tehdit suçu, konut dokunulmazlığın ihlali. basit hırsızlık, dolandırıcılık suçu, çocuğun kaçırılması ve alıkonması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı gibi belgelerin açıklanması uzlaşma kapsamındadır.

Kamuya karşı işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlık ve cinsel taciz suçları uzlaşma kapsamının dışındadır.

Uzlaştırmada en önemli husus, mağdurun gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekmektedir.

Süreç nasıl işleyecek? Suç işlendiğinde Cumhuriyet savası soruşturma dosyası ile ilgili delilleri toplar.

Şüpheli hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil varsa,yani iddianame düzenlenecek bir dosya ise dosyayı uzlaştırma işlemleri için uzlaştırma bürosuna gönderir.

Uzlaştırma bürosu Savcisi dosyayı inceler dosyada herhangi bir eksiklik yok ise ,bu dosya için uzlaştırmacı görevlendirilmesi yapar.

Devamı ikinci bölümde.